hierANBI


Stichting Immanuël is door de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met kenmerk: 8086.47.866, met de volgende gegevens:


De naam van de instelling
Stichting Immanuël


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8086.47.866


Post- en/of bezoekadres
Secretariaat : Postbus 39, 9780 AA Bedum

 

 

Doelstelling
De hoofddoelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus bekend te maken, in eigen dorp en land tot wereldwijd. In woord en daad willen wij hieraan gestalte geven.


Hoofdlijnen van het beleidsplan
Dit zijn de 3 strategische doelen of pijlers van stichting Immanuël:
1. Evangelisatie (Gaat dan heen, Math. 28). Geestelijk en pastoraal werk gebeurt in de persoonlijke gesprekken.
2. Hulpverlening (Wezen en weduwen bezoeken, Jak. 1 en 2). Humanitair werk zal onverkort doorgaan, maar zich meer richten op noodsituaties.
3. Ontwikkeling (Hoopvolle toekomst geven, Jeremia 29:11) door middel van een proces van opbouw en vorming. 

Functie van de bestuurders
Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Dhr. G. Veening
Secretaris : Mw. W. van Essen
Penningmeester : Mw. M. Riemersma

 Beloningsbeleid

De activiteiten en werkzaamheden binnen de stichting worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zonder hiervoor een beloning te ontvangen.
Bestuursleden werken onbezoldigd en zonder enige vergoeding voor de stichting.
Reiskosten zijn op aanvraag (via een declaratieformulier) te declareren, conform fiscale regelgeving. De stichting heeft een directeursechtpaar in dienst die een beloning krijgt voor hun diensten.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Roemenië:
We hebben structureel hulp verleend aan twee kindertehuizen, Tulip en Casa Ioana. Deze hulp bestond voornamelijk uit het sturen van materialen en groepen.
Verder hebben we geïnvesteerd in onderwijs, preventie en het trainen van jeugdwerkers.
Vanuit een revolving fund hebben een aantal mensen geholpen inkomsten te verwerven.
Directe hulpverlening d.m.v. het verstrekken van hulpgoederen hebben we afgebouwd en trachten de mensen minder afhankelijk te maken. Directe noodhulp blijven we geven door het verstrekken van voedsel en medicijnen. Met succes zijn we gestart met een vrouwenprogramma en het investeren in jeugd en tieners.
De samenwerking met kerken in de doelgebieden liep goed net zoals de relatie met kerken en bedrijven in Nederland.

Oekraïne:
Lutsk. In deze regio werken wij nauw samen met de lokale kerken. Wij ondersteunen en stimuleren het van gemeentewerk d.m.v. evangelisatieacties, kinderwerk en coaching. Daarnaast ondersteunen wij op beperkte schaal de opvang van daklozen en verslaafden door het sturen van hulpgoederen.


Financiële verantwoording

Sinds 2015 wordt het financiële jaarverslag opgemaakt door Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op basis van de gevoerde administratie.
Voor een van deze verslagen klikt u hieronder.

Klik hier voor het jaarverslag 2012
Klik hier voor het jaarverslag 2013
Klik hier voor het jaarverslag 2014
Klik hier voor het jaarverslag 2015
Klik hier voor het jaarverslag 2016/2017