Beleidsplan Stichting Immanuel 2018

 

1.   Inleiding

De hoofddoelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus bekend te maken, in eigen dorp en land tot wereldwijd. In woord en daad willen wij hieraan gestalte geven. De focus van het werk richt zich de laatste jaren vooral op Roemenië, daarnaast zijn er goede contacten met zendingswerk in de Oekraïne. Voor het jaar 2018 zal onze aandacht zich richten op genoemde landen en daarnaast is het echtpaar Bus gaan wonen en werken in Kenia. Zij blijven de directie van Stichting Immanuel. 

 

3 strategische doelen of pijlers van stichting Immanuel:

1.     Evangelisatie (Gaat dan heen Math. 28). Geestelijk en pastoraal werk gebeurt in de persoonlijke gesprekken en in de wekelijkse studiegroepen, en is uitgebreid met trainingen en studies.

2.     Hulpverlening (Wezen en weduwen bezoeken, Jak.1 en 2). Humanitair werk zal onverminderd doorgaan maar zich meer richten op noodsituaties.

3.     Ontwikkeling (Hoopvolle toekomst geven, Jeremia 29:11) door middel van een proces van opbouw en vorming. We zijn gestart met preventielessen en met het vrouwenprogramma: Called by Name en met het Maatjesproject wat jonge mensen verbind met alleenstaande ouderen. Tegen een vergoeding helpen deze jongeren mee.

Graag willen we de mensen meer leren om in hun eigen levens-onderhoud te voorzien, bovendien staat voorop dat zij zelf eerstverantwoordelijk zijn voor hun leven en de ontwikkeling daarvan. Dit is een weg van lange adem, maar erg belangrijk. We hebben gezien dat het renovatieproject in Piatrass waar de zigeunermannen zelf meehielpen, hun een gevoel van eigenwaarde gaf. Dat is kostbaar en maakt onderdeel uit van de hoopvolle toekomst. We denken aan allerlei werk dat aan de basis ligt van een dorpseconomie (landbouw, bosbouw, veeteelt, houtbewerking, wat dan ook).

Verder staat onderwijs centraal in de ontwikkelingshulp.

 

2.     Hoe gaan we te werk?

We zijn structureel bezig om zowel de organisatie te continueren en te versterken. Door het bedenken en opzetten van projecten willen we bijdragen aan ontwikkeling van de doelgroep. Van belang bij de uitvoering is ook samenwerking met andere partners, we blijven daarom ook investeren in netwerkstructuren en zoeken partners waarmee we tot gezamenlijke doelen en acties kunnen komen; voorbeelden zijn Athletes in Action, Plaats de wereld en Gain.

·        Projecten: beogen het opgang brengen dat mensen (de doelgroep) zelfvoorzienend worden, in de regio Vaslui in Roemenië helpen we 14 dorpjes. Dat wil zeggen dat we hen helpen in de eerste levensbehoeften, door voedsel, medicijnen, kleding. Vervolgens trachten wij hen aan eigen inkomsten te helpen door projecten in de landbouw, groenteteelt, veeteelt, bos- en hout. Hoe meer zij zichzelf kunnen voorzien hoe minder wij bijdragen in de eerste levensbehoeften, zo sturen we aan op de zelfredzaamheid. Voor de kinderen willen we in elk geval lager onderwijs aanbieden, mocht de overheid daarin niet voorzien. Op die manier leren we hen een eigen bestaan op te bouwen. Een aantal hebben we op die manier al kunnen helpen.

·        Verder bouwen aan netwerk structuren en werken we samen met kerken locaal en regionaal. Daarmee wordt het draagvlak en betrokkenheid breder naar de doelgroep.

 

Deze activiteiten worden slechts mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid en ondersteuning (gebeden en financiële giften) van onze achterban, en de  inzet van vrijwilligers.
Bij onze activiteiten richten wij ons vooral op de jonge generatie. Kwetsbaar als ze zijn, vormen zij een belangrijke doelgroep. Zij zijn de volgende generatie waarin wij investeren.

 

PR en communicatie

Wij willen (blijven) investeren in een uitgebreid netwerk binnen de kerken, bedrijfsleven en particulieren in Nederland dat moet dienen als support van het zendingswerk. Door middel van een (vernieuwde) nieuwsbrief, het aanschrijven van kerken, presentaties, communicatie met de achterban en zendingsbeurzen willen wij de noodzaak om hulp te bieden, onder de aandacht brengen. Daarnaast organiseren wij groepsreizen.

Met behulp van een PR plan zal dit onderdeel van het werk meer gestructureerd aandacht krijgen. De directeur neemt hierin het initiatief.

 

Organisatie van de stichting

Wij geloven in teamwork! Wij geloven dat ieder mens uniek is voor de Heere Jezus.

En dat wij allen gaven en talenten hebben ontvangen die we als team kunnen inzetten. Wij werken met een team vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergrond, zowel in Nederland als in Roemenië.

In Nederland wordt in Kringloopwinkel “De Graanschuur” gewerkt met een team vrijwilligers onder leiding van Ankie en Frank (zoon) Folkersma. Zij vormen het nieuwe teammanagement vanaf 2016. In hun teamrollen zijn accenten gelegd, al naar gelang hun capaciteiten en vaardigheden. Roelof en Klara hebben hun verantwoordelijk overgedragen aan Ankie en Frank en gaan zich richten op het woenen en werken in Kenia en de lopende projecten in het buitenland en ministry reizen.

De algehele leiding van St. Immanuel berust bij Roelof en Klara Bus, waarbij Roelof Bus formeel directeur van de stichting Immanuël is. Zij zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

De stichting heeft een voltallig bestuur, met 3 bestuursleden waarmee alle bestuursfuncties ingevuld zijn.

De stichting heeft formeel enkele medewerkers in dienst:

-        Het echtpaar Bus staat op de loonlijst.

In een afzonderlijk huishoudelijk reglement en directiereglement is vastgelegd hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld binnen de stichting.

 

 

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit de volgende vier onderdelen;

Giften, kringloop, kleding, collectes/presentaties.

Kringloop: zowel de Kringloopwinkel de Graanschuur dragen qua inkomsten bij aan het werk van Immanuel. Voor al de Kringloop de Graanschuur kent een stevige groei aan inkomsten. Ingezet worden op verdere groei.

 

Kleding: het inzamelen en verkopen van kleding levert een constante inkomstenstroom op dat eveneens bijdraagt aan het totale werk. Ook wordt natuurlijk specifiek kleding ingezameld dat rechtstreeks naar de landen gaat en dient als hulpverlening.

Daarnaast hebben wij samen met Katinka een project gestart met kleding vanuit Nederland die bij het kindertehuis verkocht wordt aan inwoners van het dorp Lunca. Een groep van acht vrouwen ontvangen hieruit een vergoeding. Daarnaast werken de oudste tieners uit het kindertehuis hieraan mee. 

Verkoop van huishoudelijke artikelen aan Stefan in Roemenie continueren.

Collectes / presentaties: deze inkomstenstroom dient nog verder te worden ontwikkeld. Daarvoor is visie en capaciteit nodig hoe we dit kunnen vormgeven. Een nieuwe visie is ontworpen en hebben hier een goede verwachting van.

 

4   Operationele Doelen:

     a) Roemenie:

Wij beschikken over een aantal contactpersonen die anderen aansturen, waardoor er bij de distributie ongeveer veel mensen in beweging zijn.

Roelof en Klara onderhouden de contacten in Vaslui, Oradea etc. en coacht contactpersonen. 

Daarnaast helpen wij ook;

1. Twee kindertehuizen, Casa Ioana in Botosani en Tulip in Lunca Murescului.

2. Ondersteuning verstandelijk gehandicaptenhuis in Husi.

3. thuiszorg en dokterspost.

4. Een aantal ziekenhuizen

 

b) Oekraine,          

- Lutsk: stimuleren van gemeentewerk d.m.v. evangelisatieacties, kinderwerk.

                                             

Nieuwe doelen:

Bovenstaande projecten en personen willen wij meer gaan bereiken met het evangelie!

Het gebeurt nu al, maar het kan nog meer. Verder zijn de volgende doelen in ontwikkeling:

Roemenië

1.      Begeleiden gezinnen (o.a. huwelijkspastoraat)

2.      Meer huisbezoeken afleggen en tijd nemen voor hun problematiek.

3.      (Nog) meer duurzame hulp bieden tot zelfstandigheid door werkgelegenheidsprojecten.

4.      Continueren van hulpgoederen, bijbels en evangelisatiemateriaal.

5.      Verkoop van huishoudelijke goederen door Stefan. Laatste vormt een goede inkomstenbron

 

Oekraine

-        Lutsk.

Het ondersteunen van het werk van Sergiy en Irina.

Zij runnen een jongerenopvang met veel mensen. Hier is ook een kerk uit ontstaan. Wij sturen ze vrachtauto’s met hulpgoederen.